Om Radon

I Sydgrønland, altså i området fra syd for Narsalik ved Paamiut, 61°30’N mod syd, kan koncentration af radon forekomme høj. Koncentrationen af radon i jorden varierer meget fra sted til sted, også lokalt og gennem året.

 

Radon kan suges ind sammen med jordluft, hvis der inde er et undertryk, og hvis konstruktionerne mod jord er utætte. Jordluft trænger ind gennem revner og utætte samlinger, fx omkring rør til kloak, vand og varmeforsyning.

Hvad er radon?
Radon forekommer naturligt i jorden som er radioaktiv luftart som ikke kan lugtes, ikke ses og ikke smages, og som øger risikoen for lungekræft.

Radon dannes ved henfald af radium (radium-226), som findes overalt i jorden. Både radon og radium er dele af den radioaktive henfaldskæde, som begynder med uran, se figuren ”Radioaktivitet – Uranserie” længere nede.

Radon omdannes til kortlivede radioaktive stoffer, som kaldes ”radondøtre” (polonium-218, bly-214, bismuth-214 og polonium-214). Radon og flere af radondøtrene udsender alfastråling, som kan beskadige levende celler, således at risikoen for kræft øges. Alfastråling stoppes let i luft og trænger ikke igennem hudens ydre beskyttelseslag, der hovedsageligt består af ”døde” celler. Ved indånding vil radon og radondøtrene imidlertid kunne sætte sig fast i lungerne (bronkierne, bronkiolerne og alveolerne), og alfastrålingen herfra kommer derfor i direkte kontakt med levende celler og kan beskadige disse.

Det er altså radondøtrene som egentlig giver den største del af stråledosis ved ophold i en radonholdig indendørsluft. Alligevel er det koncentrationen af radon, som benyttes som mål for sundhedsrisikoen. Undersøgelser viser, at det er bedre at benytte koncentrationen af radon end koncentrationen af radondøtrene ved beregning og vurdering af sundhedsrisiko og stråledoser.

Ifølge WHO indånding af radon den næstvigtigste årsag til udvikling af lungekræft hos mennesker efter rygning.

Radonindhold i bygninger
Anbefalet grænseværdier for radonindhold indeluft:
              100 Bq/m³ - For nye bygninger
              100-200 Bq/m³ - Enkle og billige foranstaltninger for eksisterende bygninger
              Over 200 Bq/m³ - Mere omfattende indgreb for eksisterende bygninger

Der findes ikke en dokumenteret grænse for, hvornår radonindholdet ikke udgør en sundhedsrisiko.

Hvis du vil vide mere, kan du hente pdf-filer herunder:
               Kort pjece "RADON i indeklima" (0,5 MB)
               Uddybende pjece "RADON og boligen" (1,5 MB)

1 Bq/m³ (Becquerel/m³) svarer til ét radioaktivt henfald pr. sekund pr. kubikmeter luft.

Radioaktivitet - Uranserie: