Emneoversigt

A


AB 92 - Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

AB 92 Vejledning

ABR 89 - Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand - DANSKE BESTEMMELSER

ABT 93 - Almindelige Betingelser for Totalentreprise - DANSKE BESTEMMELSER

Ammassalik
              - Projektering af byggeri i Ammassalik – se under “Anvisninger”

Anvisninger
              - Anvisning i udførelse af kloakanlæg
              - Beregning af bygningers varmebehov i Grønland
              - Bygherrevejledning
              - Fundering af lavt byggeri
              - Grønlandsvinduer og -døre, vedligeholdelse og renovering
              - Husbygningsopgaver
              - Indregulering af varme- og ventilationsanlæg
              - Lavteknologisk produktion af celleplastisolering
              - Lokalproduktion af soil-cement byggeblokke
              - Overfladebehandling af træfacader
              - Permafrostfundering - "Case story" 
              - (Permafrost) Frost og fundering
              - Projektering af byggeri i Ammassalik
              - Projektering og udførelse af veje i byer
              - Renovering af Grønlandsvinduer og - døre
              - SBi-anvisning 179 - Indeklimaet i boligen – se under ”Radon”
              - SBi-anvisning 214 - Klimaskærmens lufttæthed – se under ”Radon”
              - SBi-anvisning 232 - Radon – kilder og måling – se under ”Radon”
              - SBi-anvisning 233 - Radonsikring af nye bygninger – se under ”Radon”
              - Sikkerhedsinstruks, brandfarlige væsker
              - Udformning af bygningers tage
              - Udførelse af bygdeveje

AP95 - Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Arbejdstilsynet

Arealanvendelse
              - Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse – se under “Lovgivning”

B


B-numre – se under ”Cirkulære om bygningsregistrering af GTO, 1984
                 – se under Cirkulære - "Vejledning om tildeling af B-numre, Asiaq 1996"
                 – se under Cirkulære - "Vejledning om tildeling af B-numre, Asiaq 1996"

Bekendtgørelser
              - Bekendgørelse om skorstensrensning m.m. i Grønland
              - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige væsker
              - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 11. juni 1996 om fastsættelse af regler for tilslutning af elektriske
                installationer og brugsgenstande
              - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. juli 2007 om eksplosive stoffer
              - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 9. oktober 2008 om teknisk-økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og
                kommunernes udlejningsboliger
              - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og bortskaffelse af latrin og sanitært
                spildevand

BELTON vinduer – se under “BYG-ERFA”

Beskyttelse af miljøet
              - Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet – se under “Lovgivning”

Betonkonstruktioner
              - Forskrift for betonkonstruktioner – se under ”Forskrifter”

BR06 – se under ”Bygningsreglement 2006”

Brand
              - Redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger – se
                under “Lovgivning”

Brandfarlige væsker
              - Redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger – se
                under “Lovgivning”

              - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige væsker – se under “Bekendtgørelser”
              - Sikkerhedsinstruks, brandfarlige væsker – se under “Anvisninger”
              - Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker – se under ”Forskrifter”

BYG-ERFA
              - Behovsanalyse for renovering
              - Belton vinduer i Jacobshavn og Godthåb
              - Bygnings beskrivelse B140, Aasiaat
              - Bygningsgruppernes tilstand
              - Tilstandsregistrering og vedligeholdelse af etageboliger
              - Tilstandsbeskrivelse af etageboliger 

Byggeloven
              - Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri – se under “Lovgivning”

Byggemodning
              - Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje – se
                under “Lovgivning”

Bygherrevejledning – se under “Anvisninger”

Bygningers varmetab
              - Forskrifter for beregning af bygningers varmetab – se under ”Forskrifter”

Bygningsnumre
              - se under ”Cirkulære om bygningsregistrering af GTO, 1984
              - se under Cirkulære - "Vejledning om tildeling af B-numre, Asiaq 1996"
              - se under Cirkulære - "Vejledning om tildeling af B-numre, Asiaq 1996"

Bygningsreglement 2006 (BR06)

C


Cirkulærer
              - Cirkulære om bygningsregistrering af GTO, 1984
              - Cirkulære om vedligeholdelse af Grønlands Hjemmestyres bygninger
              - Tillæg til cirkulære om vedligeholdelse af Grønlands Hjemmestyres bygninger
              - Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om udbud af bygge- og anlægsarbejder
              - Vejledning om tildeling af B-numre, Asiaq 1996
              - Vejledning om tildeling af B-numre - tillæg, Asiaq 2008
              - Vejledning til udbud af bygge- og anlægsarbejder

D


Dør
              - Grønlandsvinduer og -døre, vedligeholdelse og renovering – se under “Anvisninger”
              - Renovering af Grønlandsvinduer og - døre – se under “Anvisninger”

E


Eksplosive stoffer            

              - Redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger – se 
                under “Lovgivning”
              - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. juli 2007 om eksplosive stoffer – se under “Bekendtgørelser”

Elektriske installationer
              - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 11. juni 1996 om fastsættelse af regler for tilslutning af elektriske
                installationer og brugsgenstande – se under “Bekendtgørelser”

Elmateriel og stærkstrømsanlæg
              - Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel – se
                under “Lovgivning”

F


Facader
              - Overfladebehandling af træfacader – se under “Anvisninger”

Film - Kort film om radon – se under “Radon”

Fortidsminder
              - Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder  – se
                under “Lovgivning”

Forskrifter
              - Foreløbige forskrifter for oliefyringsanlæg
              - Forskrift for betonkonstruktioner
              - Forskrifter for beregning af bygningers varmetab
              - Forskrifter for last på konstruktioner
              - Forskrifter for stålkonstruktioner
              - Forskrifter for termisk isolering af tekniske installationer
              - Forskrifter for trækonstruktioner
              - Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Fredning
              - Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder  – se
                under “Lovgivning”

Frost
              - (Permafrost) Frost og fundering – se under “Anvisninger” 

Fundering
              - Fundering af lavt byggeri – se under “Anvisninger”
              - Permafrostfundering - "Case story" – se under “Anvisninger”
              - (Permafrost) Frost og fundering – se under “Anvisninger” 

G


GB information

GBR 92 - Generelle bestemmelser for rådgivning - DANSKE BESTEMMELSER

Grønlands Byggevæsen (Sanaartortitsiviit) – se under "GB information"

Grønlandsvinduer
              - Grønlandsvinduer og -døre, vedligeholdelse og renovering – se under “Anvisninger”
              - Renovering af Grønlandsvinduer og - døre – se under “Anvisninger”

H


Handicap
              - Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap – se
                under “Lovgivning”

              - Tilgængelighed i byggeriet – kurset fra 2011

Husbygningsopgaver – se under “Anvisninger”

I


Indeklima
              - Til kamp mod skimmelsvamp – se under ”Radon”
              - WHO guidelines for indoor air quality: Selected pollutants – se under ”Radon”

Isolering
              - Forskrifter for termisk isolering af tekniske installationer – se under ”Forskrifter”
              - Lavteknologisk produktion af celleplastisolering – se under “Anvisninger”

J


K


Kloak
              - Anvisning i udførelse af kloakanlæg – se under “Anvisninger”
              - Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje – se
                under “Lovgivning”

Klosetter og bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand
              - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og bortskaffelse af latrin og
                sanitært spildevand – se under ”Bekendtgørelser”

Kulturminder
              - Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder – se
                under ”Lovgivning”

Kurser
              - Tilgængelighed - Kursus i Nuuk 

L


Last på konstruktioner
              - Forskrifter for last på konstruktioner  – se under ”Forskrifter”

Lovgivning
              - Byggeloven - Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri
              - Byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige vej - Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om
                byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje
              - Elmateriel og stærkstrømsanlæg - Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske
                stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel

              - Fredning, Kultur - Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder
              - Handicap - Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap
              - Miljøloven - Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet
              - Plan- og arealloven - Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
              - Redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger - Inatsisartutlov nr. 14
                af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger

              - Tilbudsloven - Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

M


Miljø
              - Beskyttelse af miljøet – se under ”Lovgivning”
              - Klosetter og bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand – se under ”Bekendtgørelser”

Måletekniske oplysninger - Radon – se under ”Radon”

N


Nyheder

O


Oliefyringsanlæg
              - Foreløbige forskrifter for oliefyringsanlæg – se under ”Forskrifter”

P


Permafrost
              - Permafrostfundering - "Case story" – se under “Anvisninger”
              - (Permafrost) Frost og fundering – se under “Anvisninger” 

Planloven
              - Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse – se under “Lovgivning”

Q


R


Radon   
              - Andre landes hjemmesider om radon
              - Film - Kort film om radon
              - Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder (Metode til måling af radon i hjemmene)
              - Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser (Metode til måling af radon på arbejdspladsen)
              - Måletekniske oplysninger - Radon
              - Måling af radon
              - Radon i Grønlandske Boliger
              - Radon i indeklima
              - Radon og boligen             
              - Radon og enfamiliehuse
              - Radon og nybyggeri
              - SBi-anvisning 179 - Indeklimaet i boligen
              - SBi-anvisning 214 - Klimaskærmens lufttæthed
              - SBi-anvisning 232 - Radon – kilder og måling
              - SBi-anvisning 233 - Radonsikring af nye bygninger
              - Til kamp mod skimmelsvamp
              - Udgivelser
              - Vägen till ett radonfritt boende (Vejen til en radonfri bolig”)
              - WHO guidelines for indoor air quality: Selected pollutants
              - Åtgärder mot radon i bostäder (Foranstaltninger mod radon i boliger)

Rapporter
              - Analyser til det ny grønlandske bygningsreglement
              - Byggeriets effektivisering
              - Byggeportal, fase 1
              - Byggeportal, fase 2
              - Radon i Grønlandske Boliger – se under ”Radon”
              - Studenterrapport - Tilgængelighed af data

Redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger
              - Redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger – se
                under “Lovgivning”

Reglement – se under ”Bygningsreglement 2006”

S


SBi – se under ”Statens Byggeforskningsinstitut”

Seminar
        - Seminar om byggeri 2003

Skimmelsvamp
              - Til kamp mod skimmelsvamp – se under ”Radon”

Skorstensrensning
              - Bekendgørelse om skorstensrensning m.m. i Grønland – se under “Bekendtgørelser”

Snelast
              - Forskrifter for last på konstruktioner – se under ”Forskrifter”
                Snelast på tage

Spildevand
              - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og bortskaffelse af latrin og
                sanitært spildevand – se under ”Bekendtgørelser”

Statens Byggeforskningsinstitut
              - SBi 2013:13 Hjemløshed i Grønland
              - SBi 2013:34 Lydisolation i nyt boligbyggeri i Grønland
              - SBi-anvisning 179 - Indeklimaet i boligen – se under ”Radon”
              - SBi-anvisning 213 - Bygningers energibehov
              - SBi-anvisning 214 - Klimaskærmens lufttæthed – se under ”Radon”
              - SBi-anvisning 232 - Radon – kilder og måling – se under ”Radon”
              - SBi-anvisning 233 - Radonsikring af nye bygninger – se under ”Radon”

Strøm
              - Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel – se
                under “Lovgivning”

              - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 11. juni 1996 om fastsættelse af regler for tilslutning af elektriske
                installationer og brugsgenstande – se under “Bekendtgørelser”

Stærkstrøm
              - Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel – se
                under “Lovgivning”

Stålkonstruktioner
              - Forskrifter for stålkonstruktioner – se under ”Forskrifter”

T


Tage
              - Forskrifter for last på konstruktioner – se under ”Forskrifter”
              - Projektering af byggeri i Ammassalik – se under “Anvisninger”
              - Snelast på tage – se under ”Snelast”
              - Udformning af bygningers tage – se under ”Anvisninger”

Teknisk økonomisk vurdering af udlejningsboliger
              - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 9. oktober 2008 om teknisk-økonomisk vurdering af Hjemmestyrets
                og kommunernes udlejningsboliger – se under ”Bekendtgørelser”

Tekniske forskrifter – se under ”Forskrifter”

Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker – se under ”Forskrifter”

Tekniske installationer
              - Indregulering af varme- og ventilationsanlæg – se under “Anvisninger”

Termisk isolering af tekniske installationer
              - Forskrifter for termisk isolering af tekniske installationer – se under ”Forskrifter”

Tilbudsloven
              - Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren – se
                under “Lovgivning”

Tilgængelighed i byggeriet – kurset i 2011 – se under “Kurser”

Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande
              - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 11. juni 1996 om fastsættelse af regler for tilslutning af elektriske
                installationer og brugsgenstande – se under “Bekendtgørelser”

Træfacader
              - Overfladebehandling af træfacader – se under “Anvisninger”

Trækonstruktioner
              - Forskrifter for trækonstruktioner – se under ”Forskrifter”

U


Udbud
              - AB 92 – se under “AB 92”
              - AP95 – se under ”AP95”
              - Bygherrevejledning – se under “Anvisninger”
              - Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om udbud af bygge- og anlægsarbejder – se under ”Cirkulærer”
              - Tilbudsloven - Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
                – se under “Lovgivning”
              - Vejledning til udbud af bygge- og anlægsarbejder – se under ”Cirkulærer”

Udgivelser – se under “Radon”

V


Varmeanlæg
              - Indregulering af varme- og ventilationsanlæg – se under “Anvisninger”

Varmebehov
              - Forskrifter for beregning af bygningers varmetab – se under ”Forskrifter”
              - Beregning af bygningers varmebehov i Grønland – se under ”Anvisninger”

Varmetab
              - Forskrifter for beregning af bygningers varmetab – se under ”Forskrifter”
              - Beregning af bygningers varmebehov i Grønland – se under ”Anvisninger”

Vedligeholdelse
              - Cirkulære om vedligeholdelse af Grønlands Hjemmestyres bygninger – se under ”Cirkulærer”
              - Tillæg til cirkulære om vedligeholdelse af Grønlands Hjemmestyres bygninger – se under ”Cirkulærer”

Veje
              - Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje – se
                under “Lovgivning”

              - Projektering og udførelse af veje i byer – se under ”Anvisninger”
              - Udførelse af bygdeveje – se under ”Anvisninger”

Vejledninger
              - Om radon – se under ”Radon”
              - Vejledning til udbud af bygge- og anlægsarbejder – se under ”Cirkulærer”

Ventilation
              - Indregulering af varme- og ventilationsanlæg – se under “Anvisninger”

Vindlast
              - Forskrifter for last på konstruktioner – se under ”Forskrifter”
              - Projektering af byggeri i Ammassalik – se under “Anvisninger”
              - Vindlast på bygninger

Vinduer
              - BELTON vinduer – se under “BYG-ERFA”
              - Grønlandsvinduer og -døre, vedligeholdelse og renovering – se under “Anvisninger”
              - Projektering af byggeri i Ammassalik – se under “Anvisninger”
              - Renovering af Grønlandsvinduer og - døre – se under “Anvisninger”

Væsker
              - Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og
                eksplosionsforebyggende foranstaltninger – se under “Lovgivning”
              - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige væsker – se under “Bekendtgørelser”
              - Sikkerhedsinstruks, brandfarlige væsker – se under “Anvisninger”
              - Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker – se under ”Forskrifter”

W


WHO guidelines for indoor air quality: Selected pollutants – se under ”Radon”

X


Y


Ydelsesbeskrivelser for Anlæg og Planlægning - DANSKE BESTEMMELSER

Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning - DANSKE BESTEMMELSER

Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning - DANSKE BESTEMMELSER

Z


Æ


Ø


Å